Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: Idag 17:21

Tema: Psykisk hälsa - Sexuell dysfunktion; antipsykotisk medicin

Sexuell dysfunktion kan defineras som minskning i lust eller libido, minskad upphetsning, en minskning i frekvensen av sexuellt umgänge, eller en oönskad fördröjning i eller oförmåga att nå orgasm. En analys av sexuell dysfunktion i 8 europeiska länder avslöjade att 34% av kvinnor och 15% av män rapporterade låg sexuell upphetsning.

Antipsykotisk medicinering har länge varit känd att bidra till att sexuell dysfunktion utvecklas. Nyligen publicerades studier som tydde på att sexuell dysfunktion är den mest ömmande biverkningen av antipsykotisk medicinering, och den största bidragande faktorn till låg livskvalitet, och att denna biverkningen är associerad med en negativ attityd till medicinering och är en bidragande faktor till att medicineringen avstås ifrån.
Källor:
Sexual dysfunction, depression, and the impact of antidepressants. Kennedy SH, Rizvi S. J Clin Psychopharmacol. 2009 Apr; 29(2):157-64.
Sexual problems and help-seeking behaviour in adults in the United Kingdom and continental Europe. Moreira ED, Glasser DB, Nicolosi A, Duarte FG, Gingell C, GSSAB Investigators' Group. BJU Int. 2008 Apr; 101(8):1005-11.
A survey of sexual side effects among severely mentally ill patients taking psychotropic medications: impact on compliance. Rosenberg KP, Bleiberg KL, Koscis J, Gross C. J Sex Marital Ther. 2003 Jul-Aug; 29(4):289-96.
Impact of present and past antipsychotic side effects on attitude toward typical antipsychotic treatment and adherence. Lambert M, Conus P, Eide P, Mass R, Karow A, Moritz S, Golks D, Naber D. Eur Psychiatry. 2004 Nov; 19(7):415-22.Tema: Psykisk hälsa - Könsdysfori; Inledning

Trans eller könsdysfori har definierats som kliniskt signifikant ångest vilken resulterar från inkongruens mellan personens upplevda kön och det tilldelade könet, tillsammans med beständig och stark önskan att ha ett annat kön. Barn eller ungdomar som upplever detta kaos kan inte relatera till sitt uttryckta kön när de identifierar sig inom den traditionellt binära man- och kvinnorollen, vilket kan orsaka kulturell stigmatisering.

Detta kan ytterligare leda till konflikter inom familjen, eller vänskapskretsen och kan leda till avvisning från samhället, konflikter med sig själv, och symtom av depression, ångest, drogmissbruk, låg självkänsla och en ökad risk för självskada och självmord.

Termen kön bör inte förvirras med sexuell orientering. En transman (biologiskt kvinna) kan identifiera sig som heterosexuell och fortfarande vara attraherad till kvinnor och vise versa.

Enligt en studie från 2017 så identifierar mellan 0.5-1.3% av barn, ungdomar, och vuxna som trans. Det har traditionellt varit en ovanlig diagnos men som de senaste åren blivit allt vanligare. Det verkar även vara så att ca 5.5% av de med könsdysfori visar på karaktärsdrag associerade med autismspektrat, alltså vanligare än hos den "vanliga" befolkningen. I en nyligt publicerad studie så var det ca 48% av de med könsdysfori som hade suicidtankar, och ca 24% hade gjort ett självmordeförsök åtminstone en gång i sitt liv.Det är möjligt att önska ämne till framtida inlägg.


Källa:
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th edition
Zucker KJ. Epidemiology of gender dysphoria and transgender identity. Sex Health. 2017 Oct;14(5):404-411.
Traits of autism spectrum disorders in adults with gender dysphoria. Pasterski V, Gilligan L, Curtis R. Arch Sex Behav. 2014 Feb; 43(2):387-93.
García-Vega E, Camero A, Fernández M, Villaverde A. Suicidal ideation and suicide attempts in persons with gender dysphoria. Psicothema. 2018 Aug;30(3):283-288.
Daniolos PT. Identity, Conformity, and Nonconformity: A Closer Look. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018 Jul;57(7):460-461.Tema: Psykisk hälsa - Autism; I siffror och orsaker

Autism är inte 'en' sjukdom. Nu anses det att vara en multifaktoriell sjukdom, över ett spektra som är ett resultat av genetiska och ickegenetiska faktorer, som drabbar ca. 1-2% av befolkningen. Att vara på autismspektrat innebär att ha en sjukdom som karaktäriseras av brister i sociala, verbala och ickeverbala interaktioner under de 3 första levnadsåren. Distinkta sociala beteenden inkluderar att undvika ögonkontakt, problem med känslokontroll och att förstå andras känslor, och att ha ett begränsat antal intressen.

Autism är mellan 2-3 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Vissa anser att skillnaden beror på att flickor underdiagnosticeras.

10-20% av de med autism har genvarianter eller chromosomala defekter vilka leder till en ökad risk. Syskon födda i samma familj där en individ har autism löper 50 gånger högre risk att ha autism med en risk på 5-8%. Om en enäggstvilling har autism så är det 82-92% chans att den andra tvillingen också har det, jämfört med tvåäggstvillingar där samsjukligheten är mellan 1-10%.

Ickegenetiska faktorer inkluderar bland annat näringsbrist, sjukdom hos modern, gifter, abnormal melatoninsyntes
Källa:
Park HR, Lee JM, Moon HE, et al. A Short Review on the Current Understanding of Autism Spectrum Disorders. Exp Neurobiol. 2016;25(1):1?13.Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Sömnhygien

Tips till att etablera god sömnhygien.


* Följ ett konsekvent sömnschema. Vakna vid samma tid varje dag, även på helger och semestrar.
* Lägg dig på en tid du kan få åtminstone 7 timmars sömn.
* Gå till sängs när du är trött.
* Om du är vaken efter 20 minuter, lämna sängen.
* Etablera en avslappnad sängrutin.
* Använd endast sängen till att sova och sex.
* Gör sovrummet tyst och håll det svalt.
* Begränsa exponering till ljus på kvällarna.
* Stäng av elektronisk apparatur åtminstone 30 minuter innan läggdags (2 timmar ännu bättre).
* Undvik stora mål mat innan läggdags. Om du är hungrig på kvällen ät ett lättare mellanmål.
* Träna regelbundet och ät hälsosamt.
* Undvik kaffein.
* Undvik alkohol.
* Minska vattenintag innan sänggående.

Källa parafraserad:
http://sleepeducation.org/essentials-in-sleep/healthy-sleep-habits, tillgång Oktober 19, 2019Tema: Psykisk hälsa - Schizofreni; Ökad risk vid förlust

Människor med schizofreni har en förväntad livslängd som är 10-20 år kortare än den allmänna befolkningens. Den kortare livslängden kan orsakas av bland annat självmord men även av somatiska sjukdomar så som hjärt och kärlsjukdomar. Ca 1% av befolkningen har sjukdomen vilken kan yttra sig i rörigt tankeflöde och känsloläge, och rörig perception.

En svensk/dansk studie tyder på att de som förlorar en nära anhörig innan 18 års ålder löper en ökad risk för att utveckla sjukdomen schizofreni.


Källa:
Westman J, Eriksson SV, Gissler M, et al. Increased cardiovascular mortality in people with schizophrenia: a 24-year national register study. Epidemiol Psychiatr Sci. 2018;27(5):519?527.
Liang H, Olsen J, Yuan W, et al. Early Life Bereavement and Schizophrenia: A Nationwide Cohort Study in Denmark and Sweden. Medicine (Baltimore). 2016;95(3):e2434.Tema: Psykisk hälsa - Alkoholism; Acetaldehyd gör skadan

Även hos vanligtvis friska människor är alkohol giftigt mot de flesta organen i doser högre än två drinkar per dag. Långsiktigt exponering ökar genrellt risken för skada på det gastrointestinala, kardiovaskulära, immun, och nervsystemet. Det blir giftigt för kroppens celler när etanol börjar förvandlas till acetaldehyd, ett ämne som skadar cellerna på insidan både hos djur och människor.


Källa:
Alcohol and acetaldehyde in public health: from marvel to menace. Guo R, Ren J. Int J Environ Res Public Health. 2010 Apr; 7(4):1285-301.Tema: Psykisk hälsa - Rökning; Anledningar att sluta

Tobakrökning estimeras att orsaka förtida död hos ca 6 millioner människor årligen jorden runt.

Huvudsakliga orsaker till förtida död och fördelar med att sluta röka tobak:
* Missfall och underutvecklat foster - Kan förebyggas om rökning avslutas tidigt under graviditeten; risken mildras om rökning avslutas under pågående graviditet
* Kranskärlssjukdom och stroke - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; och risken är delvis reversibel om rökning avslutas senare
* Cancer i lunga och luftvägar - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt ökad risk förhindras när rökning avslutas
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt försämring kan saktas ner om rökning avslutas


Källa:
World Health Organization (2013). WHO report on the global tobacco epidemic, 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. Geneva: WHO.Tema: Psykisk hälsa - Bulimia nervosa; Tre nyckelpunkter

Uppåt 1% av unga kvinnor har bulimia nervosa, vilket karaktäriseras av en intensiv upptagenhet med kroppsvikt, okontrollerad hetsätning, och extrema åtgärder för att motverka rädslan av effekterna av att överäta.

* Människor med bulimia nervosa kan vara normalviktiga vilket kan göra det svårt att diagnosticera.
* Övervikt har associerats med en ökad risk för bulimia nervosa och även en sämre prognos, så väl har personlighetsstörningar och drogmissbruk.
* Efter 10 år har ca 50% med bulimia nervosa återhämtat sig, 30% har återhämtat sig delvis, och mellan 10-20% har fortfarande symtom.


Parafraserat från källa:
Hay PJ, Claudino AM. Bulimia nervosa. BMJ Clin Evid. 2010;2010:1009. Published 2010 Jul 19.


PS. Män kan också ha bulimia nervosa. Nämnd studie har fokuserat på kvinnor.Tema: Psykisk hälsa - Psykos; Utlöst av Brexit

Akut övergående psykos utlöstes hos en 40-årig man som ett resultat av att Brexit röstades igenom.

En 40-årig man fördes till sjukhus akut psykotisk, 3 veckor efter det att Brexit röstades igenom. Hans psykiska hälsa försämrades snabbt efter att resultatet meddelades, med allvarlig oro gällande Brexit. Han v ar förvvirrad och hade flyktiga tankar. Han hade även hörselhallucinationer, var paranoid, och uppvisade misidentifierngs- och bisarra vanföreställningar. Han blev helt frisk efter 2 veckors olanzapinbehandling (antipsykotisk medicin). Han hade 13 år tidigare upplevt ett liknande skov som varade några dagar som en konsekvens av stress på arbetet.

Tyckte artikeln var lustig och intressant där Brexit verkar ha varit en bidragande utlösande faktor.


Parafraserad källa:
Katshu MZUH. Acute transient psychotic disorder precipitated by Brexit vote. BMJ Case Rep. 2019 Oct 1;12(10).Tema: Psykisk hälsa - Självskadebeteende; I siffror!

Självskadebeteende (självförgiftning eller självskada) är vanligt hos unga (11-25 år). Självskada är vanligast hos 15-24 åringar där det är vanligare hos honor än hos hanar. Mörkertalet verkar vara högt i sjukhus, då studier på personer utanför sjukhuset påstår att ca 10% av unga någon gång har självskadat sig.

Självskada upprepas ofta. Hos unga som tar sig till sjukhuset pga självskada har ca hälften skadat sig själva innan och 18% kommer att upprepa beteendet inom ett år (och återbesöka sjukhuset). Självskadebeteende är starkt kopplat till genomfört självmord då 40-60% av de som begår självmord tidigare har haft ett självskadebeteende, bilket gör det den starkaste prediktorn för självmord. I en studie förslogs till och med att 80% av unga som dog i självmord året innan hade självskadat sig.

Källa:
Hawton K, Bergen H, Casey D, et al. Self-harm in England: a tale of three cities. Multicentre study of self-harm. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42:513?21.
Hawton K, Bergen H, Waters K, et al. Epidemiology and nature of self-harm in children and adolescents: findings from the multicentre study of self-harm in England. Eur Child Adolesc Psychiatry 2012;21:369?77.
Hawton K, Saunders KEA, Connor RCO. Series suicide 1 self-harm and suicide in adolescents. Lancet 2012;379:2373?82.