panama har bytt namn

asdfasdfasdf heter denne nu.