Wick3dKitzu har bytt namn

ShikiYami heter denne nu.