50MaydaysOfParade har bytt namn

ANIKI heter denne nu.